TIETOSUOJASELOSTE

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY GOOD HOUSE OY:SSÄ

Good House Oy (jäljempänä Good House Oy tai Taloyhtiöklubi) kehittää ja tuottaa
taloyhtiöiden naapurustoyhteistyöhön liittyviä palveluja (Taloyhtiöklubi). Toiminta edellyttää, että se kerää taloyhtiöiden hallitusten jäsenistä tai sidosryhmien (esim. yhdistykset) edustajista tiettyjä henkilötietoja. Tällöin Good House Oy toimii tietosuojalainsäädännön tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä ja rekisterinpitäjänä kerätessään ja tallentaessaan esimerkiksi taloyhtiöiden hallitusten jäsenten yhteystietoja.

Tämän dokumentin tarkoituksena on informoida rekisteröityjä heidän henkilötietojensa
käsittelystä.

REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOSUOJAVASTAAVA

Good House Oy (Y-tunnus: 2633440-4)
PL 170
00211 Helsinki

Toimitusjohtaja Kimmo Karvinen
Sähköposti: kimmo.karvinen@goodhouse.fi
Puhelin: 044 5045952

KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT JA NIIDEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Good House Oy:llä on asiakas-/yhteystietorekisteri, jonka sisältämiä henkilötietoja käytetään palvelujen tuottamiseen.

Taloyhtiöiden hallitusten jäsenistä asiakas-/yhteystietorekisteri sisältää henkilön nimen,
sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä tiedon henkilön asemasta taloyhtiön
hallituksessa.

Sidosryhmien (yritykset, yhdistykset, kuntaorganisaatiot) edustajista
asiakas-/yhteystietorekisteri sisältää henkilön nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä tiedon henkilön asemasta sidosryhmän (yritykset, yhdistykset, kuntaorganisaatio) organisaatiossa.

Tietoja käytetään yhteydenpitoon taloyhtiöiden naapurustoyhteistyöhön liittyvissä
asiayhteyksissä (esim. tulevista tilaisuuksista kertominen, uutiskirjeet).
Käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, sopimukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

MISTÄ GOOD HOUSE OY SAA HENKILÖTIEDOT?

Tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan kerätä myös julkisista rekistereistä, kuten kaupparekisteristä.

LUOVUTETAANKO TIETOJA KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Tietoja ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

LUOVUTETAANKO TIETOJA EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE?

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

KUINKA KAUAN HENKILÖTIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Asiakas-/yhteystietorekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin kyseinen
henkilö tietojemme mukaan on siinä asemassa, jonka vuoksi hänet on rekisteriin kirjattu.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

Good House Oy rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla Good House Oy
käsittelee henkilötietojasi.

Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä Good
House Oy:ssä. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin
edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista. Kyseinen
oikeus tulee kyseeseen vain, mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita
varten ne kerättiin eikä käsittelylle ole muuta laillista perustetta eikä tietoja tarvitse säilyttää
lain perusteella.

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan rekisteröidyn suostumukseen, on
rekisteröidyllä milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on
lisäksi oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli käsittely perustuu
rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisterinpitäjä ei täytä velvoitteitaan rekisterinpitäjänä tai ei muutoin noudata sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä.